Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van de website www.merritmentha.com, hierna ‘klant’ genoemd, afgesloten met kathleen demeyer, 2243 pulle, bollaar 26 zaakvoerder van merritmentha. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijke en uitdrukkelijk door mij aanvaard zijn. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle producten uit het online assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij merritmentha

VERKOPER EN TOEPASSINGSGEBIED

kathleen demeyer (zaakvoerder merritmentha) is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer BE0755626634 en valt onder de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. De maatschappelijke zetel is gelegen te 2243 pulle bollaar 26 
kathleen demeyer is te bereiken via email: MERRITMENTHA@GMAIL.COM
De website van KATHLEEN DEMEYER, merritmentha, is www.merritmentha.com

LEEFTIJDSGRENS

kathleen demeyer accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar zonder toestemming van ouders en/of verzorgers. Iedere klant die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd. Een klant die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijke Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site.

PRIJZEN

 • Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro en inclusief van BTW en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden steeds apart vermeld tijdens het plaatsen van de bestelling.
 • De prijzen gelden per stuk, tenzij anders vermeld. Ze slaan enkel op de producten zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.
 • In geval van kortingsacties die werden gelanceerd na aankoop van het product kan geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het prijsverschil.
 • kathleen demeyer kan niet aansprakelijk gesteld worden door prijsvermeldingen die onjuist zijn, bv. door onjuiste prijsinvoer of typefouten.

VERZAKINGSRECHT

Indien de klant na aankoop vaststelt dat het product niet is wat hij/zij ervan verwachtte heeft hij/zij het recht om hier binnen de 14 kalenderdagen melding van te maken (per mail of per aangetekende brief aan kathleen demeyer bollaar 26, 2243 te pulle, Belgïe) en het product te retourneren of te ruilen. Dit mag gebeuren zonder vermelding van een motief. Het product dient ongebruikt en in zijn originele verpakking te worden geretourneerd en voorzien van voldoende frankering. De kosten en het risico van de verzending vallen ten uwe laste. Indien het product ongeschonden en in zijn originele verpakking bij mij toekomt krijgt u het aankoopbedrag exclusief de verzendingskosten binnen de 14 dagen volledig terug vergoed.
Onder (een) ongeschonden artikel/artikelen wordt (worden) verstaan: Artikel(en) is/zijn onbeschadigd, artikel(en) is/zijn voorzien van aangehechte labels en/of stickers, artikel(en) is/zijn verpakt in originele verpakking met bijgeleverde garantiebewijzen en gebruiksaanwijzingen, artikel(en) is/zijn voorzien van eventuele actieartikelen die je bij de bestelling hebt ontvangen.

LEVERING

kathleen demeyer streeft ernaar om elke bestelling binnen de drie werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden (met uitzondering van on demand bestellingen).

Verzending gebeurt via pakketdienst en de tarieven zijn afhankelijk van het bestelde product. Indien de bestelling uit producten bestaat die uit een verschillende verzendklasse komen, geldt het hoogste tarief.

 Verzendingen binnen België:
Brievenbuspost  € 5.95
Pakketpost vanaf €12

 Verzendingen binnen Europa :
Brievenbuspost € 6.95
Pakketpost vanaf €12

 Verzendingen buiten Europa :
Brievenbuspost € 8.95
Pakketpost € 16,50
Houten kisten vanaf €45

Afhalen in pulle: gratis . Er wordt contact opgenomen nadat de bestelling geplaatst is om een afspraak voor afhaling vast te leggen.
kathleen demeyer heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Indien een product uitzonderlijk niet in stock is zal dit later geleverd worden; dit wordt op voorhand meegedeeld via e-mail. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor kathleen demeyer. kathleen demeyer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen, opgelopen buiten haar wil om. Vertragingen in de leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. Bij het invullen van een foutief afleveradres kunnen extra kosten aangerekend worden aan de klant. De verzendkosten kunnen steeds aangepast worden door kathleen demeyer indien nodig, dit wordt op voorhand meegedeeld via e-mail.

AANBOD/AANSPRAKELIJKHEID

 • Alle producten die verkocht worden op de website zijn uitsluitend geschikt voor normaal particulier gebruik. Alle producten worden met behulp van foto’s en tekst zo goed mogelijk omschreven. Echter kan het voorvallen dat er een fout gebeurd. In dit geval kan kathleen demeyer niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De producten kunnen lichtjes afwijken van het getoonde product op de foto, bijvoorbeeld door afwijkingen in het materiaal (hout, papier,…). Het aanbod geldt steeds zo lang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door kathleen demeyer
 • kathleen demeyer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aangebracht ten gevolge van het gebruik van het product dat wordt aangeboden op de site.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • De verkochte artikelen zijn eigendom van kathleen demeyer tot op het moment dat de algehele betaling werd ontvangen van de klant. kathleen demeyer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant en dit op kosten van de klant.
 • Vanaf het moment van levering is de klant verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het bestelde product.

BESTELLINGEN EN BETALINGEN

 • Een aankoop komt pas tot stand indien de klant op de knop ‘bestelling plaatsen’ heeft geklikt. Nadien ontvangt de koper een bevestigingsmail van kathleen demeyer
 • kathleen demeyer biedt de mogelijkheid om te betalen via Bancontact en overschrijving.

OVERMACHT

Het kan voorvallen dat kathleen demeyer in een situatie van overmacht terecht komt. Er kan sprake zijn van overmacht in geval van stakingen, ziekte, brand, oorlog, lock-outs, opstanden, overlijden, storingen in het transport of verzendingen ongeacht of dit voorvalt bij de leveranciers van kathleen demeyer of bij kathleen demeyer zelf. Indien de periode van overmacht zich langer voordoet dan 2 maanden hebben zowel de klant als kathleen demeyer het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder het betalen van enige schadevergoeding.

KLACHTEN EN GARANTIE

 • Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.
 • Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.
 • Door de klant of derden zelf veroorzaakte gebreken door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met kathleen demeyer waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) dient te bezorgen aan kathleen demeyer.
 • kathleen demeyer zal vervolgens de producten nakijken en beslissen of er al dan niet gebrek bestaat aan de producten. Als dit niet het geval is, zullen de producten worden terugbezorgd aan de klant.

GESCHILLEN

 • Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbank van Turnhout uitsluitend bevoegd is.
 • Onafgezien welke van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 • kathleen demeyer kan de voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na een wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.